Volume 6 - Issue - 2

July 2018

Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Loneliness as a disturbing factor in health and well-being

Aini Pehkonen Sanna Sintonen
Pages: 61-77

This study analyses how loneliness influences health and social well-being among older people who living alone, and whether the effect of loneliness is invariant between men and women. Empirical evidence was gathered with a mail survey using multistage random sampling. The data included 425 older Finnish adults living alone. Using multi-item measures for loneliness, social network, satisfaction related to current social relationships, and self-evaluation of well-being, a research model was tested using structural equation modelling with a multigroup approach in order to test gender differences. The results indicate that loneliness has a negative effect on health, cognitive ability, and relationship satisfaction, and affects social networks. A multigroup comparison between genders revealed that the relationships between loneliness and indicators of health and social well-being are similar among men and women. Loneliness and especially its side effects on well-being could be eliminated by developing supportive actions. The results demonstrate that the social care system, working together with health authorities, has a huge opportunity to develop service strategies that respond to loneliness.

View it in PDF

Ergenlerde İyimserlik-Kötümserlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Hüseyin Çalışkan Ebru Uzunkol
Pages: 78-95

Araştırmada, ergenlerin (11-16 yaş) iyimserlik ve kötümserlik düzeylerini belirlemek üzere bir İyimserlik-Kötümserlik Ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle, iyimserlik ile ilgili alan yazın taranarak 32 maddenin yer aldığı bir madde havuzu oluşturulmuştur. 30 öğrenci ile yapılan ön uygulamadan sonra gerekli düzenlemeler yapılarak beşli Likert tipinde 30 maddelik bir ön form geliştirilmiştir. AFA çalışmaları için 494 (%50.6 kız, %49.4 erkek), ölçüt-bağıntılı geçerlik çalışmaları için 118 (%48.3 kız, %51.7 erkek), DFA çalışmaları için 501 (%48.5 kız, %51.5 erkek) ve test tekrar test çalışmaları için 74 (%55.4’ükız, %44.6’sı erkek) olmak üzere toplam 1.187 ortaokul öğrencisi çalışmaya katılmıştır. AFA sonucunda ölçeğin toplam varyansın %43.24’ünü açıklayan 16 madde ve iyimserlik-kötümserlik olmak üzere 2 faktörden oluşan bir yapı ortaya koyulmuştur. DFA sonucunda elde edilen model uyum indekslerinin ve tüm sonuçların temel ölçütleri oldukça iyi düzeyde karşıladığından yapının kuramsal ve istatistiksel açıdan da uygun olduğu doğrulanmıştır. Güvenirlik çalışmaları sonucunda, Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları, iyimserlik için .86, kötümserlik için .82 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, yapılan analizlerden elde edilen bulgular, ergenlere (11-16 yaş) yönelik 30 madde ve 2 faktörden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu kanıtlamaktadır.

View it in PDF

Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin geliştirmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Seher Merve Yılmaz Erus Mehmet Engin Deniz
Pages: 96-113

Bu çalışmanın amacı, evlilik ilişkisinde kişilerarası bilinçli farkındalık düzeyini belirlemeye yönelik Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeği (EBFÖ) geliştirmek ve geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. İlk olarak, EBFÖ‘nün yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Veriler, 384 evli bireyden (290‘ı kadın ve 94‘ü erkek) toplanmıştır. Temel bileşenler analizi sonucuna göre, varyansın %42,70‘ini açıklayan tek faktörlü bir yapı belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi için 162 evli bireye (105‘i kadın ve 57‘si erkek) ulaşılmıştır Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında tek faktörlü çözümün iyi uyum sağladığı görülmektedir. Ölçüt geçerliği için Çift Uyum Ölçeği ve Bilinçli Farkındalık Ölçeği uygulanmıştır. Ölçekler arası korelasyon pozitif yönde anlamlı bulunmuştur. EBFÖ‘nün Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı yüksek düzeyde bulunmuştur. Tüm bu bulgular EBFÖ‘nün evlilik ilişkisinde bireylerin kişilerarası bilinçli farkındalık düzeyini belirmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

View it in PDF

Body image, subjective happiness and eating attitudes among 19 to 63 years-old Turkish women

Vesile Oktan Mehmet Palancı
Pages: 114-124

The aim of this research is to investigate body image, subjective happiness and eating attitudes of women of different ages. The research group consists of 161 women. The age range of the research group is 19-63. In the study, Body Image Scale, Subjective Happiness Scale and Eating Attitude Test were used in order to collect data. ANOVA, Scheffe, the Pearson product-moment correlation coefficient method and multiple regression analysis method were adopted to analyze the data. According to the findings, a significant difference was identified between age groups of the participants and their subjective happiness. The results also indicated that there are considerable positive relationship between age and subjective happiness and, subjective happiness and body image. In addition, the findings indicate that age, body image and eating attitude are significant predictors of women‟s subjective happiness.

View it in PDF

Due to the overload of articles that our Journal has received, we postponed admitting any further papers to an unknown time. Thank you for your understanding. 

Dergimizdeki makale yoğunluğundan dolayı bir süre değerlendirilmek üzere makale kabul edilmeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

Dr. Tayfun Dogan