Volume 6 - Issue 1

Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Akademisyenlerde mutluluğun yordayıcıları olarak farkındalık ve stresle başa çıkma tutumları1

Elvan Yıldız Akyol Şerife Işık
Pages: 1-17

Bu çalışma, akademisyenlerin farkındalık düzeylerinin ve stresle başa çıkma tutumlarının mutluluk düzeylerini yordamadaki rolünü incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye'de çeşitli üniversitelerde görev yapmakta olan toplam 346 akademisyen oluşturmaktadır (214 kadın, 132 erkek). Araştırmada; Oxford Mutluluk Ölçeği- Kısa Formu, Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise, Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu; Hiyerarşik Regresyon Analizi; t-testi kullanılmıştır. Araştırmada yapılan analizler sonucunda, mutluluk ve farkındalık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken, mutluluk ile stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; mutluluk ile başa çıkma tutumlarından aktif planlama arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki, kaçma-soyutlanma duygusal-eylemsel arasında ve kaçma-soyutlanma biyokimyasal arasında ise negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan bu araştırmada, akademisyenlerin farkındalık düzeylerinin mutluluk düzeylerini anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Ayrıca, akademisyenlerin aktif planlama stresle başa çıkma tutumunun mutluluk düzeyleri için anlamlı bir yordayıcı olduğu sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, yapılan araştırmalarla birlikte tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

View it in PDF

Relationships between personality traits and values in middle aged men and women

Merja Hietalahti Asko Tolvanen Lea Pulkkinen Katja Kokko
Pages: 18-32

The present study analyzed the relations between the Big Five personality traits (neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience) and 14 values (societal concern, tolerance, protecting nature, caring, dependability, autonomy of thought, autonomy of action, stimulation, hedonism, achievement, tradition, security, conformity, and power) in middle-aged women and men. The 50-year-old participants (women n = 107 and men n = 105) were drawn from the ongoing Finnish Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development. The personality traits were assessed using the 60-item NEO Five Factor Inventory. Values were measured using the 46-item version of the Schwartz Value Survey. The multi-group regression model confirmed that openness to experience, agreeableness, extraversion, and conscientiousness moderately explained 10 of the 14 values. Among both genders, the most consistent positive association was found between openness to experience and autonomy of thought and the most consistent negative relation was found between openness to experience and power. Statistically significant gender differences were found in three positive relations: agreeableness contributed to tolerance in men, whereas openness to experience was related to autonomy of action and conscientiousness to achievement in women.

View it in PDF

Resilience: A versatile concept from Biblical to modern times

Christine E. Agaibi
Pages: 33-48

Resilience is an ancient concept discussed informally for centuries by philosophers, writers, teachers, and scholars. There is evidence for Biblical roots of this concept in teachings of hope, perseverance, and ultimately overcoming adversity and achieving wellbeing through faith. For example, St. Paul’s Epistle to the Galatians, states “longsuffering” (also understood as patience or perseverance) is one of the fruits of the Spirit. Furthermore, through the stories of Joseph, Naomi, Esther, Job, and St. Paul, one can see that faith contributed to resilience. Despite this ancient connection between religion/spirituality and resilience, these concepts are new to the scientific psychological literature. This article will explore and review resilience in ancient Biblical characters, the history of religion/spirituality’s rising in the psychological literature, and the complexity of resilience. Additionally, the connection between these concepts will be addressed. Finally, clinical implications, applications, and future research suggestions will be addressed as faith contributes to meaning and resilient wellbeing.

View it in PDF

Üniversite öğrencilerinin değer yönelimleri ve farkındalıklarının mutluluk düzeylerini yordaması

Sabire Kılıç Elvan Yıldız Akyol Orhan Yoncalık
Pages: 49-60

Yakın zamana kadar psikoloji alanında yapılan araştırmalar sorunlar, sıkıntılar gibi bireylerin mutsuzluklarına neden olan faktörlere çok fazla odaklanmış ve mutluluk gibi olumlu özellikleri ihmal etmişlerdir. Pozitif psikoloji, alanyazına bu anlamda eleştiri getirmiş ve olumlu özelliklerin araştırılmasına katkı sağlamıştır. Bu sebeple, bu çalışma mutluluk alanyazınına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma, üniversite öğrencilerinin değer yönelimlerinin ve farkındalığının öğrencilerin mutluluk düzeylerini yordamadaki rolünü incelemek amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama modelinde yürütülmüş olan bu çalışmada araştırma grubu, 2015-2016 eğitim öğretim yılı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi‟nde öğrenim gören toplam 344 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma grubunda 251kız öğrenci (%73,0) ve 93 erkek öğrenci (%27,0) bulunmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,72 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak ; “Portre Değerler Ölçeği (PDÖ)”, “Oxford Mutluluk Ölçeğinin Kısa Formu (OMÖ-K)”, “Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ)” ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, Çoklu Regresyon Analizi ve t-testi kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda, farkındalık mutluluğun önemli ve anlamlı bir yordayıcısı olarak bulunurken, mutluluğu anlamlı olarak yordayan değerlerin başında hazcılık değeri geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları kapsamında ilgili alanyazını tartışılmış ve gerekli görülen öneriler yapılmıştır.

View it in PDF

Due to the overload of articles that our Journal has received, we postponed admitting any further papers to an unknown time. Thank you for your understanding. 

Dergimizdeki makale yoğunluğundan dolayı bir süre değerlendirilmek üzere makale kabul edilmeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

Dr. Tayfun Dogan