Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin geliştirmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Volume 6 - Issue - 2
Seher Merve Yılmaz Erus Mehmet Engin Deniz
Pages: 96-113 Download Count : 1515 View Count: 4256 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Bu çalışmanın amacı, evlilik ilişkisinde kişilerarası bilinçli farkındalık düzeyini belirlemeye yönelik Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeği (EBFÖ) geliştirmek ve geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. İlk olarak, EBFÖ‘nün yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Veriler, 384 evli bireyden (290‘ı kadın ve 94‘ü erkek) toplanmıştır. Temel bileşenler analizi sonucuna göre, varyansın %42,70‘ini açıklayan tek faktörlü bir yapı belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi için 162 evli bireye (105‘i kadın ve 57‘si erkek) ulaşılmıştır Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında tek faktörlü çözümün iyi uyum sağladığı görülmektedir. Ölçüt geçerliği için Çift Uyum Ölçeği ve Bilinçli Farkındalık Ölçeği uygulanmıştır. Ölçekler arası korelasyon pozitif yönde anlamlı bulunmuştur. EBFÖ‘nün Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı yüksek düzeyde bulunmuştur. Tüm bu bulgular EBFÖ‘nün evlilik ilişkisinde bireylerin kişilerarası bilinçli farkındalık düzeyini belirmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Keywords

  • Evlilik
  • Kişilerarası Bilinçli Farkındalık
  • Evlilikte Bilinçli Farkındalık
Download PDF