Ergenlerde İyimserlik-Kötümserlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Volume 6 - Issue - 2
Hüseyin Çalışkan Ebru Uzunkol
Pages: 78-95 Download Count : 1147 View Count: 4714 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Araştırmada, ergenlerin (11-16 yaş) iyimserlik ve kötümserlik düzeylerini belirlemek üzere bir İyimserlik-Kötümserlik Ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle, iyimserlik ile ilgili alan yazın taranarak 32 maddenin yer aldığı bir madde havuzu oluşturulmuştur. 30 öğrenci ile yapılan ön uygulamadan sonra gerekli düzenlemeler yapılarak beşli Likert tipinde 30 maddelik bir ön form geliştirilmiştir. AFA çalışmaları için 494 (%50.6 kız, %49.4 erkek), ölçüt-bağıntılı geçerlik çalışmaları için 118 (%48.3 kız, %51.7 erkek), DFA çalışmaları için 501 (%48.5 kız, %51.5 erkek) ve test tekrar test çalışmaları için 74 (%55.4’ükız, %44.6’sı erkek) olmak üzere toplam 1.187 ortaokul öğrencisi çalışmaya katılmıştır. AFA sonucunda ölçeğin toplam varyansın %43.24’ünü açıklayan 16 madde ve iyimserlik-kötümserlik olmak üzere 2 faktörden oluşan bir yapı ortaya koyulmuştur. DFA sonucunda elde edilen model uyum indekslerinin ve tüm sonuçların temel ölçütleri oldukça iyi düzeyde karşıladığından yapının kuramsal ve istatistiksel açıdan da uygun olduğu doğrulanmıştır. Güvenirlik çalışmaları sonucunda, Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları, iyimserlik için .86, kötümserlik için .82 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, yapılan analizlerden elde edilen bulgular, ergenlere (11-16 yaş) yönelik 30 madde ve 2 faktörden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu kanıtlamaktadır.

Keywords

  • Ergen
  • iyimserlik
  • kötümserlik
  • ölçek
Download PDF